Nextory and the book industry

Book publishing is the world's largest sector of content creation, outvaluing other giants such as music, movies and entertainment with a total revenue of 151 billion USD worldwide. The way we consume books is changing, and digital reading rapidly gains market shares. It’s a fast expanding market and we have the results to prove ourselves a major force in the reading revolution.

Nextory offers unlimited streaming of audiobooks and e-books at a flat rate. Readers are able to use their smartphone or tablet to listen or read at any time, anywhere.

 • 600 000+

  audiobooks and e-books in the app

 • 100+

  employees working at Nextory

Streaming services are the future

A shift has happened with music, movies and TV-shows becoming digital and streaming based. The same shift is happening with the book market. Digital books are gaining traction, and subscription based streaming models are proven successful. With the ambition to increase reading, Nextory is a key player in the digital book market, offering unlimited streaming of audiobooks and e-books at a flat rate.

The people behind Nextory

Nextory is founded by the Swedish serial entrepreneurs Shadi Bitar and Ninos Malki. With their origins in Syria, both founders learned early that reading is key to successful integration in a new society. “Immersing oneself into the world of the great classics or acquiring new insight by reading a biography, is not only about self-improvement but it also contributes to a better society” Shadi says. This quote offers crucial insights into the founders entrepreneurial path.

Their Swedish business journey began in 2007 when they launched what was to become Sweden’s largest independent audiobook publisher; Earbooks. Since then, they have launched numerous businesses ranging from distribution to e-commerce. For their business achievements Shadi and Ninos were awarded the King Carl XVI Gustaf prize “Årets Nybyggare” by his Royal Majesty himself.

Nextory is a private company. The founders Shadi Bitar and Ninos Malki retain an important ownership while the company also is backed by some of Sweden’s most recognized investors.

The founders

 • Shadi Bitar

  Founder and CEO

  M.Sc. Eng. (KTH) and M.Sc. Econ. (SU). Former Board member of The The Swedish Publishers’ Association (SvF).

 • Ninos Malki

  Founder and CTO

  M.Sc. Eng. (KTH).

Corporate Governance

 • Helena Herlogsson

  An investor with a background as Deputy Managing partner at Ernst & Young. Helena is also joint owner of the Frescano Group.

 • Ola Strömberg

  Ola has experience from CEO-roles within digital consumer companies and others, such as CDON, eBay, Oriflame and Mercuri International.

 • Per Skyttvall

  Investment Manager at ACACIA.

 • Tore Tolke

  Investment Manager at Industrifonden.

 • Fredrik Månsson

  Chairman of the board. Fredrik is an entrepreneur and business angel focused primarily on IT, banks and finance. He is also chairman of the Board at Hyper Island as well as joint owner of the Frescano Group.

 • Lars-Erik Blom

  CEO of LK Finans, which is the investment company in the family-owned Lagerstedt & Krantz AB.

Kallelse till årsstämma i
Nextory AB

Nextory AB, org.nr 556708-4149, håller årsstämma onsdagen den 30 juni 2021.

Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid stämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 juni 2021, dels senast tisdagen den 29 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Nextory AB tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 23 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid stämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 juni 2021, dels senast tisdagen den 29 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Nextory AB tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 23 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan att aktieägarna har rätt att närvara vid stämman personligen eller via ombud och att den som inte är aktieägare inte har rätt att närvara.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För att förhandsrösta, vänligen använd förhandsröstningsformuläret som finns tillgängligt på https://investors.nextory.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Nextory AB tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021 antingen via post till Nextory AB, Att: Johan Simberg, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm eller via e-mail till johan.simberg@nextory.com.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan relevant behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och VD i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska framställas via post till Nextory AB, Att: Johan Simberg, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm eller via e-mail till johan.simberg@nextory.com senast söndagen den 20 juni 2021. Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga på Nextory AB:s kontor, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm och på https://investors.nextory.com/, senast fredagen den 25 juni 2021. Upplysningar skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor.
 12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ärende under punkt 1

Styrelsen föreslår att Fredrik Månsson, den som styrelsen utser vid dennes förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Ärende under punkt 2

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Johan Simberg eller, vid dennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Ärende under punkt 7

Styrelsen föreslår att årets resultat, -55 069 720 kronor, balanseras i ny räkning.

Ärende under punkt 9

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken med två suppleanter. Vidare ska antalet revisorer vara en.

Ärende under punkt 10

Valberedningens förslag enligt punkt 10 är bilagt härtill som Bilaga 1.

Ärende under punkt 11

Valberedningens förslag enligt punkt 11 är bilagt härtill som Bilaga 2.

Ärende under punkt 12

Styrelsens förslag enligt punkt 12 är bilagt härtill som Bilaga 3.

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med onsdagen den 9 juni 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på https://investors.nextory.com/.

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm juni 2021

Nextory AB

Styrelsen

Bilaga 1

Förslag till beslut

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor - Valberedningens förslag till årsstämman:

Styrelsen föreslår att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till styrelseordförande Fredrik Månsson med 150 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras före utbetalning.

Vidare föreslår styrelsen att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till styrelsemedlem Ulrika Viklund med 125 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras före utbetalning.

Vidare föreslår styrelsen att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till övriga ordinarie styrelsemedlemmar med 75 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras före utbetalning.

Utöver detta föreslår styrelsen även att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå till ordförande i revisionsutskottet (Helena Herlogsson) med 30 000 kr, samt till ordinarie ledamot i revisionsutskottet (Tore Tolke) med 20 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras före utbetalning.

Styrelsen föreslår att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bilaga 2

Förslag till beslut

Val av styrelse - Valberedningens förslag till årsstämman:

Till ledamöter föreslås

Nyval

Ulrika Viklund

Omval

Fredrik Månsson (ordföranden)

Helena Herlogsson

Lars Erik Blom

Ola Strömberg

Per Skyttvall

Tore Tolke

Per Jacobsson (styrelsesuppleant)

Sofia Löthman Rydå (styrelsesuppleant)

Revisor

Som revisor i Bolaget föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Erik Bergh intill slutet av årsstämman 2022.

Bilaga 3

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet föreslås gälla för tiden intill nästa årsstämma och i övrigt innefatta följande villkor.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska kunna besluta om emission mot kontant betalning eller med bestämmelse om att de nya aktierna, teckningsoptionerna respektive konvertiblerna ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut om emission av nya aktier eller konvertibler som innebär att aktiekapitalet kan ökas med mer än tjugofem (25) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger vid tiden för kallelsen till årsstämman. Styrelsen ska heller inte kunna fatta beslut om emission av teckningsoptioner som innebär att aktiekapitalet kan ökas med mer än fem (5) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger vid tiden för kallelsen till årsstämman.

Emission i enlighet med det föreslagna bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emission enligt det föreslagna bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Skälet till att styrelsen föreslås kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om kontant betalning eller betalning med apportegendom eller i annat fall på villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att kunna förvärva företag som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget eller införskaffa nytt kapital för att kunna göra sådana förvärv samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare eller personer som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

Skälet till att styrelsen föreslås kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om teckning med kvittningsrätt är att möjliggöra för styrelsen att snabbt och/eller på villkor som styrelsen bedömer vara fördelaktiga för bolaget reglera bolagets skulder i situationer där kontant betalning inte är möjlig eller bedöms vara ofördelaktig för bolaget.

READ MORE

Documentation / Dokumentation